Oxfam IBIS arbejder sammen med partnere på lokalt, nationalt og globalt niveau for at bekæmpe fattigdom ved at sikre lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Se et udvalg af årets resultater og vigtige begivenheder herunder.

Årsberetning 2015-2016

 

PDF 2015-2016

Årsberetning 2014-2015

 

PDF 2014-2015

Årsberetning 2013-2014

 

 

Årsberetning 2012-2013

 

 

Årsberetning 2011-2012

 

 

Årsberetning 2010-2011

 

 

Årsberetning 2009-2010

 

Oxfam IBIS blev formelt og fuldgyldigt medlem af Oxfam International den 18. marts 2016, og året har været præget af transitionen, som blandet andet har betydet, at landekontorene bliver sammenlagt med Oxfam kontorerne. Da det skete samtidig med en større budgetnedskæring hos Danida, har udfordringerne været betydelige. Alt i alt er vi dog kommet godt igennem omlægningen og resultaterne fra Oxfam IBIS indsats i 2016 er overordnet tilfredsstillende.

Latinamerika

I Latinamerika er programmer og kontorer blevet integreret i ’One Oxfam’ og Oxfam IBIS’ aktiviteter og de fleste medarbejdere fortsætter inden for rammen af Oxfams landestrategier. Processen har trukket mange ressourcer og skabt usikkerhed blandt de ansatte, men betyder, at vi nu står stærkere i forhold til at forsvare oprindelige folks rettigheder og bekæmpe fattigdom. I lyset af en ressourcekrævende transitionsproces i regionen er det tilfredsstillende resultater, der er opnået i regionen.

I Guatemala har vi styrket oprindelige folks organisationer og kvindeorganisationer til, som aktivt civilsamfund, at udnytte det demokratiske rum, der er opstået efter de store folkelige opstande i 2015 i relation til korruptionssager mod regeringens topfolk.

Nicaragua har været præget af en ’valgkamp’, hvor det eneste reelle parti var Sandinistpartiet, og hvor civilsamfundet møder stærkt begrænset muligheder for at kræve rettigheder overholdt. Oxfam IBIS styrer, med støtte fra en række donorer, en meget stor fond til at støtte civilsamfundet, der er kernen i Oxfam’s indsats i landet, men også denne fond er under pres fra regeringen.

I Bolivia har 18.967 elever modtaget interkulturel tosproget undervisning, og derved fået styrket deres evner på både spansk og deres eget sprog, hvilket fører til øget selvværd og skaber fundament for at forsvare sine rettigheder og skabe en bedre fremtid.

Afrika

I de seks afrikanske fokuslande begyndte transitionsprocessen mod ’One Oxfam’ i 2016. Også her lykkedes det at få integreret hovedelementerne af de temaer og mål, som Oxfam IBIS arbejder for, ind i de fælles Oxfam landestrategier.

I Ghana har resultaterne været stærkt tilfredsstillende i et år, der har været præget af et demokratisk valg. Oxfam IBIS' partnere har bidraget til at gøre kvalitetsuddannelse og dets finansiering til et væsentligt valgkampstema, og nu skal der følges op på regeringens løfte om at gøre senior-highschool’s gratis. Ligeledes har et mangeårigt arbejde for at styrke styringen af olie- og mineindustrien i landet har ført til, at Ghana i dag har et af de stærkeste lovgivnings- og skattesystemer i regionen for råstofsudvinding.

Sierra Leone har opnået tilfredsstillende resultater, særligt i forhold til at få lavet udviklingsaftaler mellem regering, mineselskaber og landsbyer, og derefter mobilisere unge og kvinder i landsbyerne til at kræve aftalerne overholdt. På uddannelsesområdet har Oxfam IBIS bidraget væsentligt til at øge optag, fastholdelse og kvalitet af undervisning i projektområderne. Det er dog fortsat vanskeligt at sikre stærke partnerskaber med civilsamfundsorganisationer i Sierra Leone, hvor vi arbejder målrettet på at skifte fokus fra kortsigtede resultater til langsigtede forandringer.

Også i Liberia arbejder vi målrettet på at styrke partnerne til at arbejde langsigtigtet. Men også her er de primære konkrete og gode resultater træning af lærere og andre indsatser for at øge kvaliteten af uddannelserne, hvilket vi ser i elevernes styrkede læse- og matematikfærdigheder i projektområderne. Samtidig er særligt kvindegrupper succesfuldt blevet hjulpet til at påvirke den nationale lovgivningsproces på ligestillingsområdet.

I Burkina Faso spillede civilsamfundet en afgørende rolle i det oprør, der i 2015 afsatte den mangeårig diktator. Det har i 2016 skabt grobund for et aktivt og engageret civilsamfund, som Oxfam IBIS støtter. Inden for uddannelsessektoren sker der en fortsat styrkelse af kvalitet gennem træning af lærere, hjælp til distrikternes støtte til lærerne og et øget engagement af forældrebestyrelser i landsbyerne.

Mozambique er ramt af økonomisk krise, og det demokratiske rum for civilsamfundet er under pres. Samtidig har Oxfam IBIS oplevet stor udskiftning af medarbejdere, og transitionsprocessen mod One Oxfam har været vanskelig. Samlet set betyder det, at resultaterne i Mozambique har været mindre tilfredsstillende i 2016. Oxfam IBIS har fortsat en række uddannelsesaktiviteter, der lokalt sikrer bedre kvalitet for særligt piger. Samtidig bidrager partnere til at sætte de store økonomiske problemer på dagsordenen og kræve større gennemsigtighed i administrationen af skatteindtægter, særligt fra mine- og gasindustrien.

Sydsudan har leveret forbløffende gode resultater i lyset af den fortsatte borgerkrig i landet. Oxfam IBIS har blandt andet leveret kvalitetsuddannelse til tusinder af fordrevne piger, drenge og unge. Vi er nu en fuldt integreret del af Oxfam og er med til at levere helt nødvendig beskyttelse og mulighed for uddannelse for børn på flugt.

Danmark

Hele Verden i Skole-kampagnen var en succes med 180.000 elever engageret i børns vilkår i Burkina Faso til en uhørt lav kostpris per elev-time på omkring to kroner.

Sammen med Oxfam i ulighedskampagnen er det lykkedes at ændre synet på, hvad ansvarlig skat er, og gøre det mindre legitimt for selskaber og superrige individer at undvige skat.

Oxfam IBIS rækker via medier og kampagner længere ud end tidligere og engagerer flere bag vores kampagner.

Året i tal

Resultatet er et overskud på ca. en million kroner hvilket er tilfredsstillende og en stigning på 18 procent eller 0,2 millioner kroner sammenlignet med sidste år.

Finansåret 2016 har været præget af hård økonomistyring samt tab af medarbejdere som følge af den dramatiske nedskæring i den danske udviklingsbistand.

Sammenlignet med 2015 er omsætningen alligevel øget med ca 11,7 procent svarende til 26,5 millioner kroner. Stigningen skyldes især ekstra bevillinger til vores arbejde i Burkina Faso, Mozambique og Guatemala.

Langt den overvejende del af omsætningen er øremærkede midler. Direkte, frie midler fra medlemmer og støtter udgør 4,7 millioner kroner og knap 2 procent af omsætningen.

Egenkapitalen er under genopbygning og forventes at blive øget med cirka en million kroner årligt de næste mange år. Derfor vil den stramme økonomistyring og fokus på god økonomi i projekterne fortsat være en fast og naturlig måde at drive organisationen på.

Administrationsprocenten er omkostninger og lønnninger af administrativ karakter set i forhold den samlede omsætning. Administrationsprocenten udgør i 2016 6,5 procent (7,5 procent, hvis man medregner omkostninger til kommunikation, fundraising og kampagner.)

De vigtigste tal

Se hele Oxfam IBIS' årsregnskab her